Umrechner Bit Byte B Kilobyte kb Megabyte mb Gigabyte GB kbit/s kbyte/s Terabyte u.a.


Umrechner

Bit (b):
Byte (B):
Kilobyte (kB):
Megabyte (MB):
Gigabyte (GB):
Terabyte (TB):Der neue IEC Standard
bit bit 0 or 1
byte B 8 bits
kibibit Kibit 1024 bits
kilobit kbit 1000 bits
kibibyte (binary) KiB 1024 bytes
kilobyte (decimal) kB 1000 bytes
megabit Mbit 1000 kilobits
mebibyte (binary) MiB 1024 kibibytes
megabyte (decimal) MB 1000 kilobytes
gigabit Gbit 1000 megabits
gibibyte (binary) GiB 1024 mebibytes
gigabyte (decimal) GB 1000 megabytes
terabit Tbit 1000 gigabits
tebibyte (binary) TiB 1024 gibibytes
terabyte (decimal) TB 1000 gigabytes
petabit Pbit 1000 terabits
pebibyte (binary) PiB 1024 tebibytes
petabyte (decimal) PB 1000 terabytes
exabit Ebit 1000 petabits
exbibyte (binary) EiB 1024 pebibytes
exabyte (decimal) EB 1000 petabytes

 

Speicher-Kapazität von Bits und Bytes
  bit byte Kilobyte Megabyte Gigabyte
bit 1 8 8 192 8 388 608 8 589 934 592
byte 8 1 1 024 1 048 576 1 073 741 824
Kilobyte 8 192 1 024 1 1 024 1 048 576
Megabyte 8 388 608 1 048 576 1 024 1 1 024
Gigabyte 8 589 934 592 1 073 741 824 1 048 576 1 024 1
Terabyte 8 796 093 022 208 1 099 511 627 776 1 073 741 824 1 048 576 1 024
Petabyte 9 007 199 254 740 990 1 125 899 906 842 620 1 099 511 627 776 1 073 741 824 1 048 576
Exabyte 9 223 372 036 854 780 000 1 152 921 504 606 850 000 1 125 899 906 842 620 1 099 511 627 776 1 073 741 824
Zettabyte 9 444 732 965 739 290 000 000 1 180 591 620 717 410 000 000 1 152 921 504 606 850 000 1 125 899 906 842 620 1 099 511 627 776

 

Verbindungsgeschwindigkeit - Speed-Check

Verbindung
Theoretische optimale
Rate
14,4 Modem 14,4 kbit/s
28,8 Modem 28,8 kbit/s
33,6 Modem 33,6 kbit/s
56 k  Modem    53 kbit/s
Single ISDN    64 kbit/s
Dual ISDN 128 kbit/s
DSL - light 384 kbit/s
DSL 1000 1024 kbit/s
DSL 2000 2048 kbit/s
DSL 3000 3072 kbit/s
DSL 6000 6144 kbit/s
DSL 16000 16384 kbit/s
T1 1,54 Mbis/s
Cable modem   6 Mbits/s
Intranet / LAN 10 Mbits/s
100 base-T Lan 100 Mbits/s